News

งานได้รับรางวัล CSR-DIW Award

จากการดำเนินโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว) ปีงบประมาณ 2555ในกลุ่ม 1 นั้น บัดนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาผลงานของท่านและให้ความเห็นชอบให้บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัดได้รับรางวัล CSR-DIW Award